SPORTOVNÍ DRESY & TÝMOVÉ OBLEČENI PRO VÁŠ KLUB ZNAČKY JOMA
FOTBALOVÉ DRESY JOMA PRO ROK 2024
SLEVY PRO KLUBY A TÝMY | NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT

Celkem 0 položek
0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob  

        v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Martin Lenčo, MBA,

        IČ: 07955537 | DIČ: CZ7710264056 se sídlem Rokycanova 419/20, 615 00 Brno – Židenice (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

    adresa: Rokycanova 419/20, 615 00 Brno – Židenice

    email: info@joy-sports.cz

    telefon: +420 737 706 363

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické

    osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

    identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační

    údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,

    psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce

    získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.

 a) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

     obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.

b) GDPR ve spojení s§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

    v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

    mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné

    pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

    nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

    možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi

    Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 11 let od

    ukončení smluvního vztahu). Nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 11 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

    zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

    mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

    - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

    - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

    - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

    - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

    - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

    - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v     čl. I. těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,

    že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení

    osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů

    v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy dat.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

    seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Zaškrtnutím: Souhlasím se zasíláním novinek a akcí z internetového obchodu Joy-Sports. Tato služba je zdarma formou mailů nebo sms zpráv a je kdykoliv odvolatelná.

    Zaškrtnutím : Souhlasím se zasláním dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomáhá zlepšovat vaše služby. Službu lze kdykoliv odvolat.

    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím ikony u objednávky..

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů

    zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek

    Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2019.